Home / model reziliere contract / Comuna Săcălășeni | Vă mulțumim că ne-ați ales!

Comuna Săcălășeni | Vă mulțumim că ne-ați ales! - model reziliere contractÎnregistrat la:
COMUNA SĂCĂLĂŞENI
localitatea Săcălăşeni, sat Săcălășeni, str. Unirii, nr. 87
JUD .MARAMUREŞ
cod poştal 437280,
Tel/Fax 0262 289333/0362814860
cod fiscal. 3627390
e-mail: primaria_ sacalaseni@yahoo.com;
www. sacalaseni.ro
Nr. _______ /_______ / _________ __2018

ACT ADIȚIONAL nr. ____
LA CONTRACTUL DE COMODAT
NR. ________ din data de _______________
Art. 1. PARTILE
1.1. Subsemnatul (a) _______________________________________________, de cetatenie ____________, cu domiciliul in localitatea _____________________,sat/str. _______________________, nr. ___, bloc ___, scara __, etaj __,apartament _____, sector/judet ___________________________, avand actul de identitate ____ seria ____ nr. ________, eliberat de ______________________, la data de ____________, nascut la data de ___________, in localitatea __________, cod numeric personal ________________, în calitate de COMODANT
sau
1.1. S.C. _____________________________________, cu sediul social in localitatea _____________, str. _____________ nr. __, bloc ____, scara _____, etaj ____, apartament _____, judet/sector ___________________, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ________ sub nr. ____/______/______, avand numar unic de inregistrare ___________, atribut fiscal ______, contul nr. ____________ deschis la ___________________, telefon __________,fax ________________, reprezentata prin _________________________, cu functia de ______________, în calitate de COMODANT
Si

1.2. Subsemnatul (a) _______________________________________________, de cetatenie ____________, cu domiciliul in localitatea _____________________,sat/str. _______________________, nr. ___, bloc ___, scara __, etaj __,apartament _____, sector/judet ___________________________, avand actul de identitate ____ seria ____ nr. ________, eliberat de ______________________, la data de ____________, nascut la data de ___________, in localitatea __________, cod numeric personal ________________, in calitate de COMODATAR

sau
1.2. S.C. _____________________________________, cu sediul social in localitatea _____________, str. _____________ nr. __, bloc ____, scara _____, etaj ____, apartament _____, judet/sector ___________________, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ________ sub nr. ____/______/______, avand numar unic de inregistrare ___________, atribut fiscal ______, contul nr. ____________ deschis la ___________________, telefon __________,fax ________________, reprezentata prin _________________________, cu functia de ______________, in calitate de COMODATAR,
au convenit, de comun acord încheierea prezentului act adițional la Contractul de Comodat nr.. ________ din data de _______________

Art. 2. Obiectul actului adițional:

Art. 2.1. Cu data de .................................... încetează Contractul de comodat înregistrat cu nr. .............. din............................... încheiat intre ................................................................................ și ..............................................................................................................................

Încheiat astăzi, .........................., în 3 (trei) exemplare, dintre care unul la comodant, unul la comodatar şi unul la Comuna Săcălăşeni unde a fost înregistrat contractul.

COMODANT COMODATAR
Numele și prenumele Numele și prenumele
..................................... ..........................................
Semnătura semnătura
-----------------------
1