Doc for "Cerere reziliere contract".(Page 1 of about 19 results)

"Cerere reziliere contract"


doc ico   Cerere-Contract de Deschidere a Pachetului

WebCerere de deschidere a Pachetului de produse si servicii BCR Succes. Nr. din data de // I. Identificare Solicitant/ Societate. Denumire cod unic de inregistrare/cod de identificare …
Tag: model de reziliere contract

doc ico   Www.imobiliare.ro

Webprin reziliere în caz de nerespectare a clauzelor contractuale, fără alte formalități și fără trecerea vreunui termen. ... - proprietarul se obligă să predea imobilul la data stabilită în …
Tag: model reziliere contract prestari servicii

doc ico   Imputernicire-eliberare-parola-itm - ITM Bihor

WebMODEL CERERE ELIBERARE USER ŞI PAROLĂ . Durata de completare: aprox. 3 min. Modalitate de completare: olograf sau prin sisteme de tehnoredactare . Motivul cererii: …
Tag: cerere reziliere contract model

doc ico   Comuna Săcălășeni | Vă mulțumim că ne-ați ales!

WebÎnregistrat la: COMUNA SĂCĂLĂŞENI. localitatea Săcălăşeni, sat Săcălășeni, str. Unirii, nr. 87. JUD .MARAMUREŞ. cod poştal 437280, Tel/Fax 0262 289333/ ...
Tag: notificare reziliere contract inchiriere

doc ico   Ordin nr - RADET

WebArt. 4. (1) Prezentul contract se încheie pe durată nedeterminată. (2) Rezilierea prezentului contract se poate face: - la cererea utilizatorului, cu un preaviz de 30 de zile …
Tag: telekom cerere reziliere contract

doc ico   CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

WebPrezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri: 5.1.1. Prin acordul de vointa al partilor, consemnat in scris, prin act aditional. ... 5.1.3. Prin dizolvarea sau deschiderea procedurii …
Tag: model reziliere contract de inchiriere

doc ico   Uniunea Naţională a Barourilor din România - Baroul Cluj

WebNeplata onorariului în cuantumul şi la termenele fixate potrivit art. 2 din contract, precum şi neachitarea contravalorii cheltuielilor efectuate potrivit art. 3 din contract dau dreptul …
Tag: telekom romania cerere reziliere contract

doc ico   Inspectia Muncii

WebINFORMARE CONTRACT PRESTARI SERVICII REVISAL. Durata de completare: aprox. 5 min. Modalitate de completare: olograf sau prin sisteme de tehnoredactare. Modalitate de …
Tag: reziliere contract model

doc ico   Www.pensiineamt.ro

WebCERERE, Subsemnata (ul), .………………………………….……….. , domiciliat in ……………………………………………,cu CI / B.I seria ...
Tag: model de reziliere contract

doc ico   CERERE TIP

WebPrin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Doresc să îmi furnizaţi următoarele informaţii / primesc o …
Tag: model reziliere contract prestari servicii

doc ico   Aps1.ro

WebCerere. reziliere contract/convenție contractuală. DOMNULE DIRECTOR, Subsemnatul, ……………………………………………….., reprezentant
Tag: cerere reziliere contract model

doc ico   Ithot.ro

WebCatre,. NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL. Subsemnatul ………………………….. identificat. cu CI . seria ……, nr …….., CNP ...
Tag: notificare reziliere contract inchiriere

doc ico   Ithot.ro

WebCatre, RCS & RDS. Subsemnatul ………………………….. identificat cu CI seria ……, nr …….., CNP ……………………….., domiciliat in Str ...
Tag: telekom cerere reziliere contract

doc ico   SC RAJA SA

WebCerere încetare (reziliere) contract cod F-PO-DC-01-07 ed.1 rev.0. RAJA S.A. Constanta. Directia. Comerciala. Anexa nr. 7 la procedura PO-DC-01. CERERE. INCETARE (REZILIERE) …
Tag: model reziliere contract de inchiriere

doc ico   Www.dgas.ro

Webcerere reziliere contract de Închiriere Subsemnatul Strugaru Marius Florin născut la data de 24.02.1987 CI seria RD 840501 eliberată de S.P.C.L.E.P. S6 la data de 30.03. 2017 CNP …
Tag: telekom romania cerere reziliere contract

doc ico   Www.omniasig.ro

Web( asigurării multiple - pentru care se solicită încetarea contractului încheiat la OMNIASIG VIG cu data de intrare în vigoare ulterioară primului contract RCA încheiat la alt asigurator şi …
Tag: 340b contract pharmacy contract template

doc ico   CONTRACT DE INCHIRIERE

WebCONTRACT DE INCHIRIERE Author: SECRETARIAT Last modified by: BOSS Created Date: 2/7/2009 5:53:00 AM Company: BURSAGRIROM Other titles: CONTRACT DE INCHIRIERE ...
Tag: apwu contract new contract update

doc ico   DOMNULE PRIMAR,

WebSubsemnatul(a)_____domiciliat(ă) în _____, Str. _____ Nr. _____, apt. _____ , judeţul _____ , vă rog să binevoiţi a-mi aproba rezilierea contractului de ...
Tag: arcent contract linguist contract

doc ico   RADET

WebOrdinul nr. 122/2013 privind aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei termice produse de operatorii economici aflaţi în competenţa de reglementare …
Tag: blanket contract and individual contract